Tots els vençuts foren, abans de perdre, vençuts en llista d’espera. (TdS)