Errades que sublimen el significat: la pesta bucòlica. (LPV)